Política de Seguretat de Dades Personals.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades(en endavant "RPGD") i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, Geneaweb.cat informa als Usuaris:


Qui és el responsable?

Jaume Pujol-Busquets i Pinyana
e-mail: jpujolbu@outlook.com
telf: 639363292

Amb quina finalitat es tracten les vostres dades?

Geneaweb.cat tractarà les dades personals dels usuaris exclusivament per a comunicar-s'hi en relació al contingut del web o a canvis que es puguin produir en l'àmbit de Geneaweb.cat, de conformitat amb la regulació establerta pel RPGD. També es preveu l'ús d'aquestes dades per a la facturació de serveis d'aquesta web, sempre i quan l'usuari els contracti.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades dels usuaris introduïdes a les diferents webs de Geneaweb.cat no es cediran a cap altre empresa ni organisme. En el cas que es volgués cedir aquesta informació individual, se'n demanaria autorització expressa.

Quins són els vostres drets?

Les persones les dades personals de les quals siguin tractades per Geneaweb.cat podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria.

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos correctament us podeu posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades Contactar i així mateix teniu dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici).